Bli med å gjøre skoleveien trygg

Har du tenkt på at trær, hekken og buskene dine kan forårsake skade eller ulykke?

Hekk, busker og trær vokser raskt både i høyden og bredden. Dersom din

eiendom har avkjørsel mot veien eller ligger inntil en offentlig vei må du

sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre

trafikanter.

 

Hvis ikke kan det føre til trafikkfarlige situasjoner, enten ved at det hindrer

frisikt, skjuler viktig trafikkinformasjon og/eller gatebelysning eller tvinger

myke trafikantene ut i kjørebanen. Grunneieren eller brukeren plikter å holde

avkjørsler, kryss og svinger så trafikksikker som mulig.

Vurder forholdene der du bor, og tenk på om du kan gjøre det sikrere rundt

din eiendom. Påvirk gjerne også dine naboer til å gjøre det samme.

 

Vær med på å gi barn og alle andre et trafikksikkert og trygt bomiljø. For å

oppnå god sikt må du sørge for at vegetasjon ikke vokser utover offentlig vei,

fortau eller gang – og sykkelvei.

 

 

Tilbake
Annet Innhold